Մեր մասինՄեր ընկերությունն առաջարկում է իրավական տարբեր ոլորտների առնչությամբ խորհրդատվություն, դատական ներկայացուցչություն, պաշտպանություն և այլ իրավաբանական ծառայություններ։ Մենք տրամադրում ենք վստահորդի կարքիներին հարմարեցված օգնություն, որն ուղղված է տվյալ խնդրի ամենաարդյունավետ հանգուցալուծմանը: Տարիների փորձն ամփոփելիս պարզվել է, որ մեր բոլոր վստահորդները բավարարված են եղել մեր աշխատանքի արդյունքներով, ինչն էլ հանդիսանում է մեր հաջողության հիմնական գրավականը։

Հաջողության հասնելուն նպաստում է իրավական տարբեր ոլորտներում մասնագիտացած իրավաբանների համակարգված և հետևողական աշխատանքը՝ թիմային աշխատանքի կազմակերպման լավագույն մեթոդներով։

Մեր թիմն ունի բարձրորակ իրավաբանական ծառայություններ տրամադրելու հարուստ փորձ ինչպես անհատներին, այնպես էլ բանկերին, ներդրումային ընկերություններին, ներպետական և միջազգային կազմակերպություններին:

«Եղիազարյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակը առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները.

Կորպորատիվ խնդիրներ

 • Պայմանագրերի և իրավական փաստաթղթերի կազմում
 • Կորպորատիվ, կոմերցիոն և ֆինանսական գործարքների իրականացում
 • Իրավական ռիսկերի գնահատում, իրավական աուդիտի (due diligence)
 • Ընկերությունների հիմնադրում, վերակազմակերպում, լուծարում, հաշվեկշիռների կազմում
 • Կանոնադրական կապիտալի մեծացում, նվազեցում, բաժնետոմսերի թողարկում
 • Բաժնեմասերի, բաժնետոմսերի, փայերի վաճառք, համախմբում (կոնսոլիդացիա)
 • Ձեռնարկատիրությանն առնչվող ցանկացած այլ հարցերի կարգավորում

Իրավական խնդիրներ արտերկրում

 • Արտերկրին առնչվող խնդիրների ուսումնասիրություն, վերլուծություն
 • Բանակցություններ արտերկրյա իրավաբանական ընկերությունների, փաստաբանների հետ
 • Այցելության միջոցով կամ առցանց բանակցություններ հակառակ կողմի հետ
 • Պայմանագրերի և այլ իրավական փաստաթղթերի կազմում
 • Ներկայացուցչություն միջազգային դատական ատյաններում, ներառյալ Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանում

Սնանկության խնդիրներ

 • Խորհրդատվություն սնանկության հատկանիշների առկայության վերաբերյալ
 • Խորհրդատվություն կեղծ և կանխամտածված սնանկության հատկանիշների վերաբերյալ
 • Խորհրդատվություն առողջացման հնարավորությունների վերաբերյալ
 • Առողջացման ծրագրերի կազմում
 • Կամավոր սնանկության վարույթի հարուցում
 • Հարկադրված սնանկության վարույթի հարուցում
 • Սնանկության վտանգի վարույթի հարուցում
 • Ներկայացուցչություն սնանկության վարույթների ընթացքում
 • Սնանկության վարույթի ավարտի վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Սնանկության խնդիրներ արտերկրում

Հարկային և մաքսային խնդիրներ

 • Հարկային և մաքսային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Իրավաբանական եզրակացության տրամադրում
 • Հարկային ռիսկերի բացահայտում, գնահատում և շահավետ հարկային ռեժիմների ներկայացում
 • Հարկային և մաքսային մարմինների հետ իրավահարաբերություններում ներկայացուցչություն
 • Հարկային և մաքսային մարմինների որոշումների, գործողությունների և անգործության, այդ թվում՝ վերջիններիս կողմից կայացված տուգանքների, տույժերի վարչական ակտերի բողոքարկում, վիճարկում վարչական և դատական կարգով
 • Հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայցադիմումների գործերով շահերի պաշտպանություն դատարանում
 • Մաքսային մարմինների հետ վեճերով շահերի պաշտպանություն
 • Մաքսային ձևակերպումներ

Գույքային խնդիրներ

 • Սեփականության իրավունքին առնչվող խնդիրների լուծում
 • Կառուցապատման իրավունքին վերաբերող վեճերի լուծում
 • Գույքային իրավունքների դատական պաշտպանություն, վեճերի դատական և արտադատական լուծում
 • Սերվիտուտի հետ կապված խնդիրների լուծում
 • Գրավին և երաշխավորությանն առնչվող խնդիրների լուծում
 • Անշարժ գույքի գնման, գրավադրման, վարձակալման, անհատույց օգտագործման հարցերով իրավաբանական աջակցություն
 • Բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանություն
 • Սեփականության իրավունքի ճանաչում, սեփականատիրոջ իրավունքների պաշտպանություն

Պարտքերի հետգանձման խնդիրներ

 • Գումարի բռնագանձման վերաբերյալ բանակցությունների վարում
 • Գումարների արտադատական բռնագանձում
 • Գումարի բռնագանձման վերաբերյալ գրավոր պահանջների կազմում
 • Համաձայնությունների ձևակերպում
 • Գումարների դատական բռնագանձում
 • Սնանկության վարույթների հարուցում
 • Գումարի բռնագանձման վերաբերյալ գործերով շահերի պաշտպանություն դատարաններում, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում, ինչպես նաև սնանկության վարույթներում

Վարչական խնդիրներ

 • Խորհրդատվություն վարչական մարմինների հետ կապված խնդիրների կապակցությամբ
 • Դիմումների, բողոքների կազմում ուղղված վարչական մարմիններին
 • Դիմումների, բողոքների կազմում ուղղված վարչական մարմիններին
 • Հայցերի ներկայացում վարչական դատարան
 • Ներկայացուցչություն վարչական դատարանում և վարչական մարմիններում

Աշխատանքային խնդիրներ

 • Աշխատանքային պայմանագրերի կազմում
 • Ներքին կարգապահական կանոնների և գործատուի այլ ներքին իրավական ակտերի կազմում
 • Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում` աշխատանքային վեճի վերաբերյալ
 • Աշխատանքային պայմանագրի լուծում բանակցությունների միջոցով կամ դատական կարգով
 • Գործատուի կամ աշխատողի կողմից աշխատանքային օրենսդրության դրույթների խախտման հետևանքով մյուս կողմից ոտնահարված իրավունքների և օրինական շահերի արտադատական և դատական պաշտպանություն
 • Աշխատանքից ազատման հետևանքով ոտնահարված իրավունքների պաշտպանություն
 • Կարգապահական տույժերի վիճարկում

Ամուսնաընտանեկան խնդիրներ

 • Ամուսնալուծության գործերով դատական ներկայացուցչություն
 • Ամուսնալուծությունից հետո երեխաների խնամքի, բնակության վայրի որոշման հարցում շահերի պաշտպանություն
 • Ամուսնալուծությունից հետո գույքի առանձնացման հարցում շահերի պաշտպանություն
 • Ալիմենտի բռնագանձման հարցերով ներկայացուցչություն դատարանում
 • Կողմերի միջև առկա վեճերով արտադատական բանակցությունների վարում
 • Ամուսնալուծության հետևանքով առաջացած այլ իրավունքների պաշտպանություն, այդ թվում՝ դատական կարգով
 • Ծնողական իրավունքների արտադատական և դատական պաշտպանություն

Քրեական խնդիրներ

 • Նախաքննության ընթացքում վկայի, տուժողի, տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցչություն
 • Բերման ենթարկված անձի, կասկածյալի, մեղադրյալի իրվունքների պաշտպանություն մինչդատական վարույթի ընթացքում, ինչպես նաև դատական ներկայացուցչություն
 • Վերաքննիչ և վճռաբկ բողոքի կազմում և ներկայացնում
 • Պատժի կատարման ընթացքում դատապարտյալի իրավունքների պաշտպանություն
 • Պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատմանն ուղղված գործողություններ